1.  ALGEMENE VOORWAARDENvan de eenmanszaak Dochter De Jonge
  1. Artikel 1 Definities

   

  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   

  BW                              : Burgerlijk Wetboek;

  Dochter De Jonge      : de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70166285, voor het verrichten van diensten met betrekking tot opruimen en organiseren van het huishouden en als opruimconsulent;

  Opdracht                    : iedere opdracht van de opdrachtgever aan Dochter De Jonge;

  Opdrachtgever          : de organisatie met wie Dochter De Jonge een Overeenkomst sluit;

  Overeenkomst           : iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Dochter De Jonge tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

  Partijen                      : de Opdrachtgever en Dochter De Jonge;

  Voorwaarden             : de onderhavige algemene voorwaarden van Dochter De Jonge.

   

  • Waar in deze Voorwaarden woorden in het enkelvoud worden gebruikt dient daaronder tevens het meervoud te worden begrepen en vice versa, een en ander behoudens voor zover uit de tekst of de context anders voortvloeit.

   

  1. Artikel 2 Offerte/aanbieding

   

  • Alle door Dochter De Jonge uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één (1) maand.

   

  • Alle offertes/aanbiedingen van Dochter De Jonge zijn gebaseerd op de bij het verzoek door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Onjuistheden in en onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

   

  1. Artikel 3 De Overeenkomst

   

  • De Overeenkomst en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan worden voor Partijen eerst bindend door een schriftelijke vastlegging in een door Partijen ondertekend document of een door Dochter De Jonge ondertekende en aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging.

   

  • Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Dochter De Jonge geldt als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever binnen drie (3) werkdagen na datum van dagtekening van deze bevestiging, schriftelijk zijn bezwaren aan Dochter De Jonge kenbaar heeft gemaakt.

   

  • Alle diensten die door Dochter de Jonge worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.

   

  • Tenzij anders overeengekomen, is de Opdracht niet aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.

   

  • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Dochter De Jonge binden Dochter De Jonge niet.

   

  • Ingeval de overeenkomst is aangegaan door meer dan één (1) Opdrachtgever, is elke Opdrachtgever jegens Dochter De Jonge hoofdelijk gehouden de verplichtingen jegens Dochter De Jonge uit de Overeenkomst na te komen. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

   

  1. Artikel 4 Duur van de overeenkomst

   

  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging danwel de schriftelijke Overeenkomst. Dit is de tijdsperiode waarin Dochter De Jonge de door Opdrachtgever verlangde dienstverlening zal verrichten en de Opdracht afronden.

   

  • Dochter De Jonge is gerechtigd om in noodsituaties derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij deze Voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

   

  • De termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van een termijn kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van de Opdrachtgever. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat Opdrachtgever en eventuele derden alle benodigde medewerking verlenen aan Dochter de Jonge  en indien Opdrachtgever de openstaande factuur c.q. facturen heeft voldaan.

   

  1. Artikel 5 De Opdracht

   

  • Dochter De Jonge zal in opdracht van de Opdrachtgever de werkzaamheden verrichten op de wijze zoals vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst. Opdrachtgever gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden de KonMari methode. Voor een beschrijving van deze methode wordt verwezen naar www.dochterdejonge.nl.

   

  • De Opdracht zal door Dochter De Jonge ten allen tijde worden uitgevoerd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.

   

  • Bij de uitvoering van de werkzaamheden vervult Dochter De Jonge slechts een adviserende en begeleidende rol.

   

  • Dochter De Jonge is niet verantwoordelijk voor verlies van en/of voor weggegooide goederen.

   

  • Voor de vervulling van de werkzaamheden van Dochter De Jonge, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden eventuele huisdieren zich in een afgesloten ruimte bevinden. Ingeval van kleine kinderen zal Opdrachtgever een oppas regelen.

   

  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat de familieleden c.q. huisgenoten ongeacht of zij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning c.q. ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van Dochter De Jonge.

   

  1. Artikel 6 Vergoeding

   

  • Opdrachtgever is aan Dochter De Jonge voor de Opdracht de tussen Partijen overeengekomen prijs verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging danwel door Partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst gemelde bedrag. De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever samen met Dochter De Jonge een concrete afspraak voor een datum heeft ingepland voor de uitvoering van de werkzaamheden.

   

  • Binnen een straal van 30 kilometer gerekend vanaf de standplaats van Dochter De Jonge zal geen reisvergoeding in rekening worden gebracht. Vanaf een afstand van 30 kilometer verwijderd van de standplaats van Dochter De Jonge zal Opdrachtgever aan Dochter De Jonge een reisvergoeding betalen van € 0,38 per/km.

   

  • Opdrachtgever is gerechtigd tot 72 uur van tevoren een gemaakte afspraak met Dochter De Jonge voor een intakegesprek of voor de uitvoering van de andere werkzaamheden, kosteloos te annuleren waarna Partijen een nieuwe datum zullen overeenkomen.

   

  • Indien een annulering geschiedt tussen 72 uur en 24 uur vóór de geplande afspraak dan is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Ingeval er geen geldige annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever ten allen tijde het totaal overeengekomen vergoeding aan Dochter De Jonge verschuldigd.

   

  • De aan Dochter De Jonge te betalen bedragen worden vermeerderd met omzetbelasting.

   

  1. Artikel 7 Betalingen

   

  • Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, doch ten allen tijde vóór de afgesproken datum dat Dochter De Jonge de werkzaamheden zal uitvoeren. Betalingen dienen, zonder compensatie of verrekening, te worden verricht op de door Dochter De Jonge aangewezen bankrekening.

   

  • Ingeval van niet (volledige of tijdige) betaling is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.

   

  • Bij niet (volledige of tijdige) nakoming door Opdrachtgever aan artikel 7.2, komen zowel de gerechtelijke, advocaatkosten daaronder begrepen, als de buitengerechtelijke kosten, die Dochter De Jonge heeft moeten maken met betrekking tot de vordering en inning van niet tijdig voldane betalingen, voor rekening van de Opdrachtgever.

   

  1. Artikel 8 Geheimhouding en privacy

   

  • Dochter De Jonge en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie noodzakelijk is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Partijen zullen bij het gebruik van deze vertrouwelijke informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

   

  • Dochter De Jonge zal de gegevens van Opdrachtgever en overige persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Opdracht aan Dochter de Jonge bekend zullen worden, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. De Privacy Policy van Dochter De Jonge is van overeenkomstige toepassing.

   

  • Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van foto’s van de verrichte werkzaamheden door Dochter De Jonge op haar social media accounts. Op deze foto’s zullen geen personen staan, tenzij de betreffende personen hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verlenen.

   

  1. Artikel 9 Aansprakelijkheid

   

  • Dochter de Jonge zal de door haar in het kader van de Opdracht te verrichten werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Dochter de Jonge kan worden verwacht.

   

  • De aansprakelijkheid van Dochter De Jonge voor schade en kosten als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht waarvoor zij in verzuim is, danwel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot een vergoeding van directe schade en voorts tot een bedrag dat de verzekering van Dochter De Jonge in het concrete geval uitkeert. Ingeval de verzekeraar in het concrete geval niet uitkeert, om welke reden dan ook, is de totale aansprakelijkheid van Dochter De Jonge beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Dochter De Jonge voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 1.000,– (duizend euro) bedragen.

   

  • Aansprakelijkheid van Dochter De Jonge voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goederen, is in alle gevallen uitgesloten.

   

  • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dochter De Jonge en/of haar leidinggevenden.

   

  • Tenzij nakoming door Dochter De Jonge blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Dochter De Jonge wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst inzake de Opdracht slechts indien de Opdrachtgever Dochter De Jonge zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien (14) dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en Dochter De Jonge ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Dochter De Jonge in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen Dochter De Jonge in gebreke stelt, vervalt zijn recht om de beweerdelijke schade op Dochter De Jonge te verhalen.
  • De Opdrachtgever vrijwaart Dochter de Jonge tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, waarvoor Dochter de Jonge krachtens deze Voorwaarden niet aansprakelijk is.

   

  1. Artikel 10 Einde Overeenkomst

   

  • Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Overeenkomst eindigt op het moment dat Dochter De Jonge de werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht heeft uitgevoerd en Opdrachtgever al het verschuldigde betaald heeft.

   

  • De overeenkomst kan worden ontbonden indien de andere Partij zich toerekenbaar niet aan de gemaakte afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van faillissement of surséance van betaling). Aan elke Partij komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij in verzuim is. Een Partij raakt in verzuim nadat zij een ingebrekestelling heeft ontvangen conform het bepaalde in artikel 9.5 uit de Voorwaarden waarin een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

   

  • Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van de Partijen de ontbinding van de Overeenkomst inroept, in geval:
  • de andere Partij geliquideerd is;
  • de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

   

  • Ontbinding leidt geenszins tot enige aansprakelijkheid van Dochter De Jonge voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. De vorderingen van Dochter De Jonge zullen ten gevolge van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar zijn.

   

  1. Artikel 11 Geschillen

   

  • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

   

  • Op geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

   

  1. Artikel 12 Slotbepaling

   

  • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

   

  • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiting bij de strekking van de te vervangen bepalingen.